• โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

  • ว่าที่ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิสอันดับ 1 ผู้บริหารยอดเยียมด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

  • นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

  • นายสุรพงศ์ ปานันท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทลูกจ้างยอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBCE AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

ผู้บริหาร

นายอรรณพ ยะตา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม (2/2564)

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มแผนงานและนโยบาย