• วิสัยทัศน์

    บริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  • สมศ รอบ 4

    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตราฐาน

  • โรงเรียนคุณธรรม

    สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ สพฐ. โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุขภาวะ

  • โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

  • นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

ผู้บริหาร

นายอรรณพ ยะตา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน

การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม (2/2564)

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มแผนงานและนโยบาย