• โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

  • ว่าที่ร.ต.ญาณบดินทร์ อินเตชะ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิสอันดับ 1 ผู้บริหารยอดเยียมด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

  • นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

  • นายสุรพงศ์ ปานันท์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทลูกจ้างยอดเยี่ยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBCE AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

ผู้บริหาร

บรรจบ บุญช่วย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มแผนงานและนโยบาย