• วิสัยทัศน์

    บริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

  • สมศ รอบ 4

    ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตราฐาน

  • โรงเรียนคุณธรรม

    สถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ สพฐ. โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุขภาวะ

  • โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

  • นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ

ผู้บริหาร

นายสัญญา ทะกัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

news  ⋅ Apr 1, 2024

เปิดระบบตรวจสอบผลการเรียน 2...

เปิดระบบให้นักเรียนตรวจสอบผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2566 ด้วยตนเอง ...

ถ้ำปินวิทยาคม :: โรงเรียนแห่งความสุข

วิดีทัศน์ประกอบการเสนอผลงานตามนโยบาย โรงเรียนแห่งความสุข ของ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไปและชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มแผนงานและนโยบาย