ประวัติโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชม 3470
       

          โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 6 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โรงเรียนมีพื้นที่ 58 ไร่ 3 งาน 69 ตารางวา  อักษรย่อที่ใช้ คือ ถปค. โดยมีภาพสองมือ ชูดอกคำใต้ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน หมายถึง การร่วมแรง ร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 ตำบล ให้เจริญรุ่งเรือง มีชื่อเสียง  มีความก้าวหน้า
 


สีประจำโรงเรียนคือ สีชมพู – ขาว / สีชมพู หมายถึงสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันสถาปนาโรงเรียน ส่วนสีขาว หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ “โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

คติพจน์ของโรงเรียน คือ ปัญญา โลกะสมิง ปัชโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก อัตลักษณ์ ของโรงเรียนคือ สุขภาพดี มีความใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม เอกลักษณ์คือ โรงเรียนดี มีคุณธรรม โดยมีปรัชญา ที่ผู้เรียนทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือ เรียนดี กีฬาเด่น เห็นประโยชน์ผู้อื่น ไม่ฝ่าฝืนคุณธรรม และใช้ดอกเฟื่องฟ้า เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน


วันที่ : 15 ก.ค. 2564 (10:11)
รูปภาพประกอบ