simple website templates

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม พ.ศ.​ 2563 

ปฏิทินรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

1

การกรอกใบสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม (www.thumpin.ac.th) วันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 (เพื่อความสะดวก ควรดำเนินการสมัครออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2563 )

2

รายงานตัว และ มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม

เมื่อสมัครออนไลน์แล้ว ให้ผู้สมัครไปรายงานตัว และมอบตัวเข้าศึกษาต่อ (พร้อมผู้ปกครอง) ที่โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ในวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.​2563 หรือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

3

เอกสารที่ใช้ในการ "รายงานตัวและมอบตัว" 

1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง สำหรับติดใบมอบตัว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนา ปพ.​1 พร้อมตัวจริง จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมตัวจริง ของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมตัวจริง ของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ใบรับรอง (ถ้ามี)

4

การแต่งกายของนักเรียนและผู้ปกครองในวันรายงานตัว

- นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน (ของโรงเรียนเดิม) สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
- ผู้ปกครอง โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกคน

เหลือเวลารับสมัครอีกเพียง

หมดเขตรับสมัคร 12 พฤษภาคม 2563
Mobirise
ที่อยู่

โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
เลขที่ 189 หมู่ 6 ต.บ้านถ้ำ
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
56120

สอบถามเพิ่มเติม

Facebook : คลิกที่นี่
เบอร์โทรผู้บริหาร : 098-4078599
เบอร์โทรฝ่ายวิชาการ : 086-1793282

ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี